ul. Sienkiewicza 52/5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki +48 794 671 722biuro@silesia-centrum.com

KSIĘGOWOŚĆ Grodzisk Mazowiecki

KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

 • Opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne, informacja dodatkowa i inne)
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( CIT oraz PIT)
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów
 • Rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US oraz reprezentowanie przed urzędami
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli i jednostek powiązanych

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • Przygotowanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • Sporządzenie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • Roczne rozliczanie działalności
 • Rozliczenia ZUS
 • Reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJOWANEGO

 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • Kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Roczne rozliczenie działalności
 • Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami

KARTA PODATKOWA

 • Wystawianie rachunków oraz przechowywanie kopii rachunków przez 5 lat, chociaż nie służą one do określania zobowiązań podatkowych
 • Płatnicy podatku VAT muszą prowadzić rejestr sprzedaży i zakupu VAT oraz przechowywania tych dokumentów przez 5 lat
 • Prowadzenie rozliczeń ZUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A
 • Dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów